see full size  
see full size
  see full size
ABC party ABC party ABC party
         
see full size   see full size   see full size
Ðñ³Å»ßïÇ »ñ»Ïá   ì»ñçÇÝ ½³Ý·Ç ïáݳϳï³ñáõÃÛáõÝ Ðñ³Å»ßïÇ »ñ»Ïá
         
see full size   see full size   see full size
²ßÝ³Ý Ñ³Ý¹»ë гÛáó É»½íÇ ¹³ë ÆÐÎ-áõÙ ²ßÝ³Ý Ñ³Ý¹»ë
 
         
see full size   see full size   see full size
ä³ïÙáõÃÛ³Ý ¹³ë ÆÐÎ-áõÙ   гÛáó É»½íÇ ¹³ë ÆÐÎ-áõÙ   ä³ïÙáõÃÛ³Ý ¹³ë ÆÐÎ-áõÙ
         
see full size   see full size   see full size
ݻ ߳ ɳ ٳݳݻ ѳݹ յ
         
see full size   see full size   see full size
îݳñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³µÇÝ»ïáõÙ ²å³·³ ïݳÛÇÝ ïÝï»ëáõÑÇÝ»ñ îݳñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³µÇÝ»ïáõÙ
 
 
see full size   see full size   see full size
§²ç³ÏóáõÃÛáõÝ ³ß˳ñÑÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇݦ ÐÎ-Ç Ï³Ù³íáñÝ»ñÇ ¹³ëÁ 2-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ   سûٳïÇϳÛÇ ÙñóáõÛà ѳñ»õ³Ý ¹åñáóÇ Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï   гٳÛÝùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÆÐÎ-áõÙ
         
see full size   see full size   see full size
§²ç³ÏóáõÃÛáõÝ ³ß˳ñÑÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇݦ ÐÎ-Ç Ï³Ù³íáñÝ»ñÁ   §Jukebox¦ ûÝɳÛÝ Íñ³·ñÇ ³Ù÷á÷Çã ѳٻñ·áõÙ   Ø»ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ §Ð³Õ³ñÍÇݦ í³Ý³Ï³Ý ѳٳÉÇñáõÙ
 
 
   
 
  Project Harmony ArmeniaECA г۳ ݻ ϳٳ ﹻٻ óϳ ߳ó ϳ : Armenian School Connectivity Programs